Leksykon
41haseł
 Fazy życia obiektu budowlanego

Istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę

Zgodnie z art.36a i 36b ustawy – Prawo budowlane, istotne odstąpienie od:
-  zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę;
-  projektu złożonego wraz ze zgłoszeniem budowy, wobec którego organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu,
jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę dla całego zamierzenia budowlanego wydanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej albo dokonaniu ponownego zgłoszenia.