Leksykon
41haseł
 Fazy życia obiektu budowlanego

Użytkowanie instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania

Instalacja i urządzenia centralnego ogrzewania w okresie ich użytkowania powinny być utrzymywane w stanie technicznym zapewniającym we wszystkich ogrzewanych pomieszczeniach właściwe temperatury określone Polską Normą.
W przypadku, gdy instalacja i urządzenia nie spełniają tych warunków należy określić przyczyny zakłóceń oraz podjąć działania usprawniające ich funkcjonowanie.

 Fazy życia obiektu budowlanego

Użytkowanie instalacji i urządzeń gazowych

Instalacja gazowa powinna w okresie jej użytkowania zapewniać możliwość bezpiecznego korzystania z urządzeń gazowych, zgodnego z warunkami założonymi w projekcie tej instalacji.

 Fazy życia obiektu budowlanego

Użytkowanie instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych określa warunki użytkowania instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych zasilanej gazem płynnym.

 Fazy życia obiektu budowlanego

Użytkowanie instalacji elektrycznej

Instalacja elektryczna powinna w okresie jej użytkowania zapewniać możliwość bezpiecznego korzystania z odbiorników energii elektrycznej, zgodnego z ich przeznaczeniem i warunkami założonymi w projekcie tej instalacji.

 Fazy życia obiektu budowlanego

Użytkowanie instalacji piorunochronnej

Obowiązek zapewnienia właściwego stanu technicznego instalacji piorunochronnej i ochrony wewnętrznej budynku obciąża właściciela budynku mieszkalnego.

 Fazy życia obiektu budowlanego

Zagospodarowanie terenu budowy

Zagospodarowaniu terenu budowy to rozmieszczenie na terenie budowy (zgodne z przepisami i zasadami wiedzy technicznej) maszyn i innych urządzeń technicznych, składowisk materiałów i konstrukcji budowlanych, dróg kołowych i pieszych, sieci, rurociągów i przewodów instalacji oraz obiektów, pomieszczeń i urządzeń administracyjnych, socjalnych i sanitarnych, z uwzględnieniem warunków usytuowania i użytkowania istniejących i projektowanych obiektów.

 Fazy życia obiektu budowlanego

BHP przy robotach rozbiórkowych

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych określa wymagania odnośnie bhp, jakie powinny być spełnione podczas wykonywania robót rozbiórkowych.

 Fazy życia obiektu budowlanego

Specjalistyczne roboty geotechniczne

Specjalistyczne roboty geotechniczne to zespół specjalistycznych robót budowlanych, mających na celu wzmocnienie podłoża gruntowego, wzmocnienie istniejących fundamentów, wykonawstwo skomplikowanych robót fundamentowych i ziemnych oraz zapewnienie bezpiecznej realizacji obiektu budowlanego.

 Fazy życia obiektu budowlanego

Technologia prefabrykowana

W Polsce technologia prefabrykowana stosowana jest obecnie głównie w budownictwie obiektów o dużych kubaturach takich jak hale przemysłowe, magazyny, obiekty handlowe, parkingi. W budownictwie mieszkaniowym, głównie z uwagi na złą opinię dawnych systemowych rozwiązań budownictwa wielkopłytowego, technologia ta jest stosowana sporadycznie.

 Fazy życia obiektu budowlanego

Projekt techniczny

Projekt techniczny jest częścią projektu budowlanego. W projekcie technicznym projektant powinien zawrzeć rozwiązania konstrukcyjne, techniczne i materiałowe, charakterystykę energetyczną budynku oraz warunki posadowienia obiektu budowlanego.