Leksykon
41haseł
 Fazy życia obiektu budowlanego

Kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego zobowiązany jest do użytkowania obiektu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymania go w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej. W tym celu należy okresowo kontrolować stan obiektów budowlanych.

 Fazy życia obiektu budowlanego

Kontrola okresowa budynków mieszkalnych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych nakłada obowiązek przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego budynków mieszkalnych w porze wiosennej.

 Fazy życia obiektu budowlanego

Plan robót remontowych budynku mieszkalnego

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych określa ogólne zasady opracowania planu robót remontowych budynku mieszkalnego.

 Fazy życia obiektu budowlanego

Ogólne warunki użytkowania budynku

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych określa ogólne warunki użytkowania budynków mieszkalnych w zakresie pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania oraz zapewnienia oświetlenia dziennego mieszkań.

 Fazy życia obiektu budowlanego

Użytkowanie lokali mieszkalnych

Lokal powinien być użytkowany w sposób zapewniający:
1. zachowanie wymogów bezpieczeństwa;
2. utrzymanie wymaganego stanu technicznego;
3. utrzymanie stanu higieniczno-sanitarnego określonego przepisami;
4. prawidłowe funkcjonowanie wspólnych instalacji i urządzeń znajdujących się
    w tym lokalu.

 Fazy życia obiektu budowlanego

Użytkowanie instalacji i urządzeń wentylacyjnych

Instalacje i urządzenia wentylacyjne powinny w okresie ich użytkowania zapewniać możliwość skutecznej wymiany powietrza w pomieszczeniach zgodnie z warunkami założonymi w projekcie. Instalacje i urządzenia te w okresie ich użytkowania powinny być utrzymywane w stanie technicznym zapewniającym sprawność i niezawodność funkcjonowania.

 Fazy życia obiektu budowlanego

Użytkowanie instalacji ciepłej wody użytkowej

Instalacja ciepłej wody użytkowej powinna, w okresie jej użytkowania, zapewniać możliwość dostarczania wody, o temperaturze określonej przepisami, do punktów czerpalnych, zgodnie z warunkami jej użytkowania założonymi w projekcie.

 Fazy życia obiektu budowlanego

Użytkowanie instalacji wodociągowej

Instalacja wodociągowa powinna w okresie jej użytkowania zapewniać możliwość dostarczenia wody do wszystkich punktów czerpalnych w budynku, zgodnie z warunkami jej użytkowania założonymi w projekcie tej instalacji.

 Fazy życia obiektu budowlanego

Użytkowanie instalacji kanalizacyjnej

Instalacja kanalizacyjna powinna w okresie jej użytkowania być utrzymywana w pełnej sprawności technicznej zapewniającej możliwość odprowadzania ścieków.

 Fazy życia obiektu budowlanego

Użytkowanie wewnętrznych urządzeń do usuwania odpadów i nieczystości stałych

Wewnętrzne urządzenia do usuwania odpadów i nieczystości stałych powinny w okresie ich użytkowania zapewniać możliwość usuwania odpadów i nieczystości stałych, których jakość i wymiary odpowiadają wymaganiom określonym w instrukcji użytkowania tych urządzeń.