Leksykon
82hasła
 Budynek i jego otoczenie

Instalacja gazowa na paliwa gazowe - wymagania

Zaopatrzenie budynków w gaz oraz instalacje gazowe powinny odpowiadać potrzebom użytkowym i warunkom wynikającym z własności fizykochemicznych gazu oraz warunkom technicznym przyłączenia do sieci gazowej, określonym przez dostawcę gazu.
 

 Budynek i jego otoczenie

Instalacja telekomunikacyjna – wymagania

Wymagania dla instalacji telekomunikacyjnych określone zostały rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 Budynek i jego otoczenie

Okładzina – rodzaje okładzin ściennych

Okładzina jest to rozwiązanie konstrukcyjno - materiałowe stosowane do pokrywania zewnętrznych (okładzina zewnętrzna) lub wewnętrznych (okładzina wewnętrzna) powierzchni ścian. Głównym jej zadaniem jest zabezpieczanie elementów budynku przed wpływem czynników atmosferycznych, pełni również rolę dekoracyjną. 

 Budynek i jego otoczenie

Rodzaje kominów

Zadaniem kominów jest odprowadzenie spalin (komin spalinowy, dymowy), zużytego powietrza lub nawiewanie świeżego powietrza (komin wentylacyjny). Komin musi zapewnić odpowiedni poziom szczelności i należy wykonywać go z materiałów odpornych na niebezpieczne związki. 

 Budynek i jego otoczenie

Dach płaski – definicja i rodzaje

W przepisach brak jest jednoznacznej definicji dachu płaskiego. W normie PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły - Wymagania techniczne i badania przy odbiorze określono dach płaski jako dach o kącie nachylenia połaci do 12 stopni.

 Budynek i jego otoczenie

Fundamenty płytowe i skrzyniowe

Fundamenty płytowe projektuje się w przypadkach, gdy obciążenia fundamentów w stosunku do nośności podłoża wymagają stosowania stóp lub ław fundamentowych o wymiarach pokrywających znaczną część powierzchni zabudowy.

 Budynek i jego otoczenie

Ława fundamentowa

Ławy fundamentowe stosowane są jako fundamenty pod ścianami lub rzadziej, pod rzędami słupów. Ławy fundamentowe pod ścianami wykonuje się często jako betonowe zbrojone podłużnie (odpowiednik zbrojenia wieńców stropowych). Ławy fundamentowe pod rzędami słupów, zginane w kierunku podłużnym w wyniku działania odporu gruntu, wykonuje się jako żelbetowe.

 Budynek i jego otoczenie

Rodzaje fundamentów

Ze względu na sposób przekazywania obciążeń z fundamentów budowli na podłoże wyróżnia się fundamenty bezpośrednie oraz pośrednie.

 Budynek i jego otoczenie

Balkon - definicja i wymagania techniczne

Balkon jest nadwieszonym, otwartym elementem architektonicznym budynku. Stanowi konstrukcję, która jest wysunięta poza lico ściany zewnętrznej budynku. Pełni rolę użytkową oraz dekoracyjną.

 Budynek i jego otoczenie

Pochylenie połaci dachowej

Pochylenie połaci dachowej jest to kąt zawarty między połacią a płaszczyzną poziomą, określony w stopniach, spadkiem w procentach lub tangensem tego kąta.