Leksykon
82hasła
 Budynek i jego otoczenie

Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych – wymagania

Zagospodarowując działkę budowlaną, należy urządzić, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy, stanowiska postojowe dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również stanowiska postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne.

Liczbę stanowisk postojowych i sposób urządzenia parkingów należy dostosować do wymagań ustalonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem potrzebnej liczby stanowisk, z których korzystają osoby niepełnosprawne.

 Budynek i jego otoczenie

Miejsca gromadzenia odpadów stałych – wymagania

Na działkach budowlanych należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych, z uwzględnieniem możliwości ich segregacji. Prawo budowlane wskazuje jakie mogą to być miejsca i w jakiej odległości od okien, drzwi oraz granicy z sąsiednią  działką należy je sytuować.

 Budynek i jego otoczenie

Uzbrojenie techniczne działki i odprowadzenie wód powierzchniowych - wymagania

Działka budowlana, przewidziana pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi, powinna mieć zapewnioną możliwość przyłączenia uzbrojenia działki lub bezpośrednio budynku do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i ciepłowniczej, a dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i budynków użyteczności publicznej także sieci telekomunikacyjnej.

 Budynek i jego otoczenie

Studnie – wymagania

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa wymagania jakie powinny spełniać studnie dostarczające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, odległości sytuowania studni od granicy działki, budynków i urządzeń, sposobu obudowy części nadziemnej studni oraz zabezpieczenia terenu wokół studni.

 Budynek i jego otoczenie

Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe – wymagania

Zbiorniki na nieczystości ciekłe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, przy  czym nie dopuszcza się ich stosowania na obszarach podlegających szczególnej ochronie środowiska i narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz na terenach zalewowych.

 Budynek i jego otoczenie

Zieleń i urządzenia rekreacyjne - wymagania

Na działkach budowlanych, przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną, budynki opieki zdrowotnej (z wyjątkiem przychodni) oraz oświaty i wychowania co najmniej 25% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego, jeżeli inny procent nie wynika z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 Budynek i jego otoczenie

Wejścia do budynków i mieszkań - wymagania

Położenie drzwi wejściowych do budynku oraz kształt i wymiary pomieszczeń wejściowych powinny umożliwiać dogodne warunki ruchu, w tym również osobom niepełnosprawnym. Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa minimalną szerokość i wysokość drzwi wejściowych, maksymalną wysokość progów jak również wymagane oświetlenie wejść do budynków.

 Budynek i jego otoczenie

Schody i pochylnie - wymagania

W celu zapewnienia dostępu do pomieszczeń położonych na różnych poziomach należy stosować schody stałe, a w zależności od przeznaczenia budynku – również pochylnie odpowiadające warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zainstalowanie w budynku schodów lub pochylni ruchomych nie zwalnia z obowiązku zastosowania schodów lub pochylni stałych.

 Budynek i jego otoczenie

Dojścia i przejścia do urządzeń technicznych - wymagania

Dojściami i przejściami do dźwignic i innych urządzeń technicznych mogą być korytarze, pomosty, podesty, galerie, schody (z zastrzeżeniem wymagań dla schodów stałych), drabiny i klamry, wykonane z materiałów niepalnych.

 Budynek i jego otoczenie

Garaże dla samochodów osobowych - wymagania

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa wymagania dla garaży przeznaczonych dla samochodów osobowych odnośnie ich wysokości, wjazdów, oświetlenia, wentylacji, wymiarów miejsc postojowych i szeregu innych.