Leksykon
82hasła
 Budynek i jego otoczenie

Dojścia i dojazdy do działek i budynków – warunki techniczne

Wymagania jakie powinny spełniać dojścia i dojazdy do działek budowlanych i budynków zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wymagania dotyczą zarówno szerokości dojścia i dojazdu, jak też jego oświetlenia, nachylenia podłoża oraz nośności nawierzchni.

 Budynek i jego otoczenie

Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych – wymagania

Zagospodarowując działkę budowlaną, należy urządzić, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy, stanowiska postojowe dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również stanowiska postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne.

Liczbę stanowisk postojowych i sposób urządzenia parkingów należy dostosować do wymagań ustalonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem potrzebnej liczby stanowisk, z których korzystają osoby niepełnosprawne.

 Budynek i jego otoczenie

Miejsca gromadzenia odpadów stałych – warunki techniczne

Na działkach budowlanych należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych, z uwzględnieniem możliwości ich segregacji. Prawo budowlane wskazuje jakie mogą to być miejsca i w jakiej odległości od okien, drzwi oraz granicy z sąsiednią działką należy je sytuować.

 Budynek i jego otoczenie

Uzbrojenie techniczne działki i odprowadzenie wód powierzchniowych - wymagania

Działka budowlana, przewidziana pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi, powinna mieć zapewnioną możliwość przyłączenia uzbrojenia działki lub bezpośrednio budynku do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i ciepłowniczej, a dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i budynków użyteczności publicznej także sieci telekomunikacyjnej.

 Budynek i jego otoczenie

Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe – warunki techniczne

Zbiorniki na nieczystości ciekłe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, przy  czym nie dopuszcza się ich stosowania na obszarach podlegających szczególnej ochronie środowiska i narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz na terenach zalewowych.

 Budynek i jego otoczenie

Zieleń i urządzenia rekreacyjne - wymagania

Na działkach budowlanych, przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną, budynki opieki zdrowotnej (z wyjątkiem przychodni) oraz oświaty i wychowania co najmniej 25% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego, jeżeli inny procent nie wynika z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 Budynek i jego otoczenie

Wejścia do budynków i mieszkań - warunki techniczne

Położenie drzwi wejściowych do budynku oraz kształt i wymiary pomieszczeń wejściowych powinny umożliwiać dogodne warunki ruchu, w tym również osobom niepełnosprawnym. Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa minimalną szerokość i wysokość drzwi wejściowych, maksymalną wysokość progów jak również wymagane oświetlenie wejść do budynków.

 Budynek i jego otoczenie

Garaże dla samochodów osobowych - warunki techniczne

Wymagania dla garaży przeznaczonych dla samochodów osobowych odnośnie ich wysokości, wjazdów, oświetlenia, wentylacji, wymiarów miejsc postojowych i szeregu innych określone zostały rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie..

 Budynek i jego otoczenie

Instalacje wodociągowe zimnej i ciepłej wody - wymagania

Instalacja wodociągowa powinna być zaprojektowana i wykonana w sposób zapewniający zaopatrzenie w wodę budynku, zgodnie z jego przeznaczeniem, oraz spełniać wymagania określone w Polskiej Normie dotyczącej projektowania instalacji wodociągowych.

Wyroby zastosowane w instalacji wodociągowej powinny być dobrane z uwzględnieniem korozyjności wody, tak aby nie następowało pogarszanie jej jakości oraz trwałości instalacji, a także, aby takich skutków nie wywoływało wzajemne oddziaływanie materiałów, z których wykonano te wyroby.

 Budynek i jego otoczenie

Wentylacja i klimatyzacja – wymagania

Wentylacja i klimatyzacja powinny zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, w tym wielkość wymiany powietrza, jego czystość, temperaturę, wilgotność względną, prędkość ruchu w pomieszczeniu, przy zachowaniu przepisów odrębnych i wymagań Polskich Norm dotyczących wentylacji, a także warunków bezpieczeństwa pożarowego i wymagań akustycznych określonych w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.