Leksykon
82hasła
 Budynek i jego otoczenie

Standardy urbanistyczne w specustawie mieszkaniowej

Standardy urbanistyczne określają wymagania co do lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, dostępu do infrastruktury technicznej, maksymalnych odległości inwestycji mieszkaniowej od szkoły podstawowej, przystanku komunikacyjnego czy terenów wypoczynku i rekreacji.

 Budynek i jego otoczenie

Strefy przemarzania gruntu

Określenie maksymalnej głębokości przemarzana gruntu jest jednym z podstawowych elementów prawidłowego projektowania większości obiektów budowlanych. Przemarzanie gruntu to okresowe zjawisko zamarzania wody w gruncie.

 Budynek i jego otoczenie

Głębokość posadowienia fundamentu

Głębokość posadowienia fundamentu bezpośredniego mierzona jest od powierzchni terenu, lub w przypadku fundamentów wewnątrz budynku, od powierzchni posadzki do spodu fundamentu lub betonu podkładowego - jeżeli jest on wykonywany. Głębokość na jakiej należy posadowić fundament, zależy od wielu czynników związanych z warunkami gruntowymi, konstrukcją obiektu oraz zabudową przyległego terenu.

 Budynek i jego otoczenie

Podatność gruntu na działanie mrozu - wysadziny mrozowe

Podatność gruntu na działanie mrozu zależy od właściwości gruntu, jego uwarstwienia oraz poziomu wód gruntowych.

 Budynek i jego otoczenie

Obiekty małej architektury, tablice reklamowe, szyldy, ogrodzenia – rada gminy określa warunki sytuowania

Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane może ustalić w formie uchwały rada gminy.

 Budynek i jego otoczenie

Słupy żelbetowe - monolityczne

W większości żelbetowych konstrukcji monolitycznych występują słupy. Mają one najczęściej przekrój kwadratowy, prostokątny lub kołowy (wielokątny). W ostatnich latach dużą popularnością cieszą się konstrukcje słupowo płytowe, w których słupy są podstawowymi elementami przenoszącymi obciążenia pionowe na fundamenty budynku.
W projektowaniu, słupy żelbetowe rozpatruje się jako elementy poddane ściskaniu mimośrodowemu, najczęściej podparte w węzłach górnym i dolnym. Elementów o proporcjach wymiarów przekroju poprzecznego większych niż 4:1 nie uważa się za słupy; należy je rozpatrywać jako ściany.

 Budynek i jego otoczenie

Słupy - przekroje, smukłość, długość efektywna

Słupy są pionowymi elementami konstrukcyjnymi przenoszącymi najczęściej obciążenia ze stropów lub belek na nich opartych, działające w kierunku ich osi podłużnej. Elementy konstrukcyjne o przekroju prostokątnym lub zbliżonym do prostokątnego, w których stosunek wymiarów przekroju poprzecznego jest większy od 4, należy rozpatrywać jako ściany. 

 Budynek i jego otoczenie

Loggia - definicja

Loggia jest to pomieszczenie otwarte na zewnątrz, przekryte stropem. Utworzone przez cofnięcie części ściany zewnętrznej w głąb obrysu rzutu poziomego. Służy głównie jako miejsce dla wypoczynku i widokowe.

 Budynek i jego otoczenie

Balustrady - wymagania techniczne

Balustrady są niezbędnym elementem konstrukcyjnym zapewniającym bezpieczeństwo użytkownikom obiektów budowlanych, montowanym na krawędziach schodów, tarasów, balkonów, pochylni, mostów, wiaduktów itp. Balustrady, ze względu na ich umiejscowienie, wpływają w istotny sposób na estetykę obiektów. 

 Budynek i jego otoczenie

Poręcze - wymagania techniczne

Poręcze są liniowymi elementami górnej części balustrad, ale także elementami mocowanymi do ścian ograniczających schody lub pochylnie oraz w innych miejscach gdzie jest to uzasadnione funkcjonalnie. Podstawową funkcją poręczy jest ułatwienie poruszania się a także ochrona przed upadkiem z wysokości. Poręcze, zwłaszcza mocowane do ścian, balustrad lub innych elementów konstrukcyjnych, nazywane są również pochwytami.