Leksykon
82hasła
 Budynek i jego otoczenie

Wymagania dla ogrodzeń

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa wymagania, jakie powinny spełniać ogrodzenia budynków. 

 Budynek i jego otoczenie

Strop

Strop jest to pozioma płaska przegroda konstrukcyjna dzieląca budynek na kondygnacje. Zadaniem stropu jest przenoszenie ciężaru własnego oraz obciążeń z kondygnacji na pionowe elementy- ściany, słupy.

 Budynek i jego otoczenie

Balkon

Balkon jest nadwieszonym, otwartym elementem architektonicznym budynku. Stanowi konstrukcję, która jest wysunięta poza lico ściany zewnętrznej budynku. Pełni rolę użytkową oraz dekoracyjną.

 Budynek i jego otoczenie

Dach

Dach jest elementem zamykającym budynek, chroni go przed opadami atmosferycznymi, słońcem, wiatrem i temperaturą.  Składa się z konstrukcji nośnej, pokrycia i warstwy izolacji cieplnej.  Kształtują go połacie dachowe, które najczęściej są płaszczyznami, ale również mogą być powierzchniami kulistymi, walcowymi, stożkowymi. Dach wyposażony jest dodatkowo w instalację odgromową oraz urządzenia odpływu wody opadowej: rynny, rury spustowe itp. 

 

 Budynek i jego otoczenie

Loggia

Loggia jest to pomieszczenie otwarte na zewnątrz, przekryte stropem. Utworzone przez cofnięcie części ściany zewnętrznej w głąb obrysu rzutu poziomego. Służy głównie jako miejsce dla wypoczynku i widokowe.

 Budynek i jego otoczenie

Fundament

Fundament to najniżej położona część konstrukcji przekazująca na podłoże gruntowe ciężar własny budowli oraz wszystkie obciążenia stałe i zmienne na nią działające. 

 Budynek i jego otoczenie

Ława fundamentowa

Ławy fundamentowe stosowane są jako fundamenty pod ścianami lub rzadziej, pod rzędami słupów. Ławy pod ścianami wykonuje się często jako betonowe zbrojone podłużnie (odpowiednik zbrojenia wieńców stropowych). Ławy pod rzędami słupów, zginane w kierunku podłużnym w wyniku działania odporu gruntu, wykonuje się jako żelbetowe. W przypadku ław o większych szerokościach stosuje się zbrojenie na zginanie w kierunku poprzecznym (przekrój żelbetowy). Przekrój poprzeczny ław uzależniony jest od ich wymiarów i działających na nie obciążeń. Przy małych obciążeniach, gdy wymiary ław nie są duże wykonuje się z reguły ławy o przekroju prostokątnym lub teowym. Przy większych rozmiarach ław, gdy uzasadniają to względy ekonomiczne, stosowane są przekroje trapezowe lub schodkowe. Starsze budynki mają często ławy wykonane z cegły lub kamienia łamanego.

 Budynek i jego otoczenie

Stopa fundamentowa

Stopa fundamentowa jest elementem posadowienia konstrukcji przenoszącym obciążenia z pojedynczego słupa na podłoże gruntowe. Stopy fundamentowe występują również przy posadowieniu innych elementów konstrukcji np. krótkich odcinków ścian, kominów itp.

 Budynek i jego otoczenie

Stropodach

Stropodach jest to strop nad ostatnią kondygnacją budynku, która pełni dodatkowo funkcję dachu. Wykonuje się go w budynkach o dachach płaskich. Stropodach ma za zadanie chronić budynek przed opadami atmosferycznymi i zabezpieczać go przed utratą ciepła w zimie i nadmiernym przegrzaniem w lecie. Składa się z wielu warstw, z których każda spełnia odmienne funkcje. 

Tagi:stropodach
 Budynek i jego otoczenie

Dojścia i dojazdy do działek i budynków – wymagania

Wymagania jakie powinny spełniać dojścia i dojazdy do działek budowlanych i budynków zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wymagania dotyczą zarówno szerokości dojścia i dojazdu, jak też jego oświetlenia, nachylenia podłoża oraz nośności nawierzchni.