Leksykon
145haseł
 Budowlane ABC

BHP podczas robót montażowych

Roboty montażowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych mogą być wykonywane, na podstawie projektu montażu oraz planu bioz, przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń technicznych.

 Budowlane ABC

BHP podczas robót dekarskich i izolacyjnych

Wymagania bhp, jakie powinny być spełnione podczas wykonywania robót dekarskich i izolacyjnych określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

 Budowlane ABC

Naprawa i konserwacja

Definicje naprawy głównej i bieżącej oraz konserwacji zawarte zostały w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

 Budowlane ABC

Piwnica - definicja

Piwnica to kondygnacja podziemna lub najniższa kondygnacja nadziemna bądź ich część, w których poziom podłogi co najmniej z jednej strony budynku znajduje się poniżej poziomu terenu.

 Budowlane ABC

Klasyfikacja obiektów budowlanych

Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych, rozumianych jako produkty finalne działalności budowlanej.

 Budowlane ABC

Poziom terenu - definicja

Poziom terenu to rzędna terenu przyjęta w projekcie w danym miejscu działki budowlanej.

 Budowlane ABC

Budynek rekreacji indywidualnej

Budynek rekreacji indywidualnej to budynek przeznaczony do okresowego wypoczynku.

 Budowlane ABC

Antresola - definicja

Antresola to górna część kondygnacji lub pomieszczenia znajdująca się nad przedzielającym je stropem pośrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni tej kondygnacji lub pomieszczenia, niezamkniętą przegrodami budowlanymi od strony wnętrza, z którego jest wydzielona.

 Budowlane ABC

Budynek gospodarczy - definicja

Budynek gospodarczy to budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej przeznaczony również do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych.

 Budowlane ABC

Budynek użyteczności publicznej

Definicja budynku użyteczności publicznej zamieszczona została w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - § 3 pkt 6.