Leksykon

Budynek zamieszkania zbiorowego

Definicja budynku zamieszkania zbiorowego zamieszczona została w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - § 3 pkt 5.

Budynek zamieszkania zbiorowego – definicja, przykłady

 

Budynek zamieszkania zbiorowego to budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności:

 • hotel,
 • motel,
 • pensjonat,
 • dom wypoczynkowy,
 • dom wycieczkowy,
 • schronisko młodzieżowe,
 • schronisko,
 • internat,
 • dom studencki,
 • budynek koszarowy,
 • budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego,
 • aresztu śledczego,
 • zakładu poprawczego,
 • schroniska dla nieletnich,
 • a także budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny.

 

Czym się różni budynek wielorodzinny od budynku zbiorowego zamieszkania

 

Prawo budowlane nie definiuje jednoznacznie budynku wielorodzinnego, wskazuje jedynie, że jest budynkiem mieszkalnym. Można tu przywołać definicję mieszkania, Jednym z warunków, aby zbiór pomieszczeń uznać za mieszkanie jest ich dostosowanie do stałego pobytu ludzi i samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego.

Budynek zbiorowego zamieszkania z definicji jest przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, i jest to podstawowe kryterium, które odróżnia go od budynku wielorodzinnego.

 


AKTUALIZACJA: czerwiec 2023


 

Normy i przepisy budowlane