Leksykon

Budynek rekreacji indywidualnej

Budynek rekreacji indywidualnej to budynek przeznaczony do okresowego wypoczynku.

Definicja budynku rekreacji indywidualnej zamieszczona została w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - § 3 pkt 7.

 


 

Normy i przepisy budowlane