Leksykon

Budynek mieszkalny jednorodzinny

Budynek mieszkalny jednorodzinny  to budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku.

 

Definicja budynku mieszkalnego jednorodzinnego została wprowadzona ustawą prawo budowlane - weszła w życie 1 stycznia 2004.

 

Wcześniej Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zawierało definicję zabudowy jednorodzinnej – budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków w układzie wolnostojącym, bliźniaczym, szeregowym, atrialnym, a także budynek mieszkalny zawierający nie więcej niż 4 mieszkania lub zespół takich budynków.

Ta definicja obowiązywała do 16 grudnia 2002 r.  kiedy to wprowadzono nowe Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  Nowa definicja zabudowy jednorodzinnej nie traktuje już budynku o 4 mieszkaniach jako budynku jednorodzineego.

 

Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej - definicja


Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej - jedna ze ścian budynku przylega do drugiego budynku, a pozostałe trzy ściany elewacyjne usytuowane są swobodnie. Budynki, nie muszą być lustrzanym odbiciem.

 

Dom jednorodzinny w zabudowie szeregowej - definicja


Dom jednorodzinny w zabudowie szeregowej - dwie ściany przylegają do sąsiednich budynków, a dwie pozostałe stanowią frontową (wejściową) i tylną elewację, budynek dzieli działkę na dwie części. Budynki szeregowe tworzą ciągi od trzech do kilkunastu domów.

 

Budynki mieszkalne jednorodzinne, wraz z przynależnymi do nich budynkami garażowymi i gospodarczymi, tworzą zabudowę jednorodzinną.

 


ustawa prawo budowlane - art. 3.2a


 

Normy i przepisy budowlane