Leksykon

Budynek mieszkalny

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wskazuje, że budynek mieszkalny to:
-  budynek mieszkalny wielorodzinny,
-  budynek mieszkalny jednorodzinny.

Definicja budynku mieszkalnego jednorodzinnego została zamieszczona w wyżej wskazanym rozporządzeniu, natomiast budynek mieszkalny wielorodzinny można zdefiniować jedynie domyślnie, na zasadzie wyłączenia, jako budynek przeznaczony na cele mieszkalne, nie spełniający definicji budynku mieszkalnego jednorodzinnego. 
 

Definicję budynku mieszkalnego można znaleźć w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) - są to obiekty budowlane, w których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych.

 

Budynek niemieszkalny jest to budynek, którego więcej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele niemieszkalne.

 


rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie -  § 3.4


 

Normy i przepisy budowlane