Leksykon

BHP przy robotach rozbiórkowych

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych określa wymagania odnośnie bhp, jakie powinny być spełnione podczas wykonywania robót rozbiórkowych.

Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej.

 

Teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi.

 

Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy obiekt odłączyć od sieci gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej i kanalizacyjnej.

 

Zabrania się:

  • prowadzenia robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji obiektu przez wiatr,
  • przebywania ludzi na niżej położonych kondygnacjach w czasie prowadzenia robót rozbiórkowych,
  • przewracania ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie,

 

Roboty należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s.

 

Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe.  Rynny zsypowe powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

 

W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną.

W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobem przewracania, długość umocowanych lin powinna być trzykrotnie większa od wysokości obiektu, a ich umocowanie powinno być niezawodne.

 


rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych - §  240 - 245


 

Normy i przepisy budowlane