Leksykon

BHP podczas robót montażowych

Roboty montażowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych mogą być wykonywane, na podstawie projektu montażu oraz planu bioz, przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń technicznych.

Kto odpowiada za bhp w trakcie robót montażowych?

 

Stan techniczny narzędzi i urządzeń pomocniczych sprawdzają codziennie kierownik robót oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu ich obowiązków.

Urządzenia pomocnicze, przeznaczone do montażu, powinny posiadać wymagane dokumenty.

 

Roboty montażowe - nakazy i zakazy z uwagi na przepisy bhp

Zabrania się podczas wykonywania robót montażowych:

 • Przebywania osób na górnych płaszczyznach ścian, belek, słupów, ram lub kratownic oraz na dwóch niższych kondygnacjach, znajdujących się bezpośrednio pod kondygnacją, na której są prowadzone roboty montażowe.
 • Prowadzenie montażu z elementów wielkowymiarowych:
  1. przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s;
  2. przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska pracy nie mają wymaganego przepisami odrębnymi oświetlenia.
 • Podnoszenia i przemieszczania na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów, materiałów lub wyrobów.

 

 

Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób.

 

Przed podniesieniem elementu konstrukcji stalowej lub żelbetowej należy przewidzieć bezpieczny sposób:

 1. naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania;
 2. stabilizacji elementu;
 3. uwolnienia elementu z haków zawiesia;
 4. podnoszenia elementu, po wyposażeniu w bezpieczne dojścia i pomosty montażowe, jeżeli wykonanie czynności nie jest możliwe bezpośrednio z poziomu terenu lub stropu.

 

Elementy prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia, po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania.

 

W czasie zakładania stężeń montażowych, wykonywania robót spawalniczych, odczepiania elementów prefabrykowanych z zawiesi i betonowania styków należy stosować wyłącznie pomosty montażowe lub drabiny rozstawne.

 

W czasie podnoszenia elementów prefabrykowanych należy:

 1. stosować zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu;
 2. podnosić na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczającej dopuszczalnego nominalnego udźwigu;
 3. dokonać oględzin zewnętrznych elementu;
 4. stosować liny kierunkowe;
 5. skontrolować prawidłowość zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysokość 0,5 m.

 

W czasie montażu, w szczególności słupów, belek i wiązarów, należy stosować podkładki pod liny zawiesi, zapobiegające przetarciu i załamaniu lin.

 

Podanie sygnału do podnoszenia elementu może nastąpić po usunięciu osób ze strefy niebezpiecznej.

 


rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych - §  214- 222


Normy i przepisy budowlane