Leksykon

BHP podczas pracy na rusztowaniach i ruchomych podestach roboczych

Wymagania bhp, jakie powinny być spełnione podczas pracy na rusztowaniach i ruchomych podestach roboczych określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Rusztowania - wymagania bhp

 1. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym.
 2. Rusztowania systemowe powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową z elementów poddanych przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa.
 3. Elementy rusztowań, innych niż wymienione w pkt. 2, powinny być montowane zgodnie z projektem indywidualnym.
 4. Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją producenta albo projektem indywidualnym.

 

Dopuszczenie rusztowań lub ruchomych podestów do użytkowania na budowie

Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia.

 

Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę.

Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.

Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania określa w szczególności:

 • użytkownika rusztowania;
 • przeznaczenie rusztowania;
 • wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;
 • dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania;
 • datę przekazania rusztowania do użytkowania;
 • oporność uziomu;
 • terminy kolejnych przeglądów rusztowania.

 

Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica określająca:

 1. wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;
 2. dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

 

Wymagania bhp wobec rusztowań i ruchomych podestów roboczych

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

 1. posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów;
 2. posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń;
 3. zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy;
 4. zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku;
 5. posiadać poręcz ochronną – spełniającą wymagania dla balustrad;
 6. posiadać piony komunikacyjne.

 

Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna być większa niż 20 m, a między pionami nie większa niż 40 m.

 

Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umożliwiającym odpływ wód opadowych.

 

Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej należy określić w projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta.

Składowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna być mniejsza niż 2,5 kN.

Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3 m, a pomost roboczy umieszcza się nie wyżej niż 1,5 m ponad tą linią.

W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2 m należy stosować balustrady od strony tej ściany.

 

Udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie może przekraczać 1,5 kN.

 

Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać instalację piorunochronną.

 

Ustawienie rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych

Usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych wymaga zgody właściwych organów nadzorujących te ciągi oraz zastosowania wymaganych przez nie środków bezpieczeństwa. Środki bezpieczeństwa powinny być określone w projekcie organizacji ruchu.

Rusztowania, o których mowa powyżej, oprócz wymagań określonych dla rusztowań i ruchomych podestów roboczych, powinny posiadać co najmniej:

 1. zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania;
 2. zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz uszkodzeniem odzieży przez elementy konstrukcyjne rusztowania.

 

Rusztowania, ustawione bezpośrednio przy drogach

Rusztowania, usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla pieszych, oprócz wymagań określonych dla rusztowań i ruchomych podestów roboczych, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad.

 

Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań są obowiązane do stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.

Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną.

 

Równoczesne wykonywanie robót na różnych poziomach rusztowania a przepisy bhp

Równoczesne wykonywanie robót na różnych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem zachowania wymaganych odstępów między stanowiskami pracy.

W przypadkach innych, niż określone powyżej, odległości bezpieczne wynoszą w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikają z zachowania co najmniej jednego szczelnego pomostu, nie licząc pomostu, na którym roboty są wykonywane.

 

Rusztowania i ruchome podesty robocze, ustawione w sąsiedztwie linii elektroenergetycznych

Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań oraz ruchomych podestów roboczych, usytuowanych w sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, są dopuszczalne, jeżeli linie znajdują się poza strefą niebezpieczną. W innym przypadku, przed rozpoczęciem robót, napięcie w liniach napowietrznych powinno być wyłączone.

 

Rusztowania i podesty ruchome – nakazy i zakazy bhp

Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań i ruchomych podestów roboczych są zabronione:

 1. o zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność;
 2. w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi;
 3. w czasie burzy lub wiatru, o prędkości przekraczającej 10 m/s.


Zabrania się:

 • Pozostawiania materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań i ruchomych podestów roboczych po zakończeniu pracy.
 • Zrzucania elementów demontowanych rusztowań i ruchomych podestów roboczych.
 • Wykonywania gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze, gromadzenie wyrobów, materiałów i narzędzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie się o ścianę obiektu budowlanego przez osoby znajdujące się na podeście.
 • Łączenia ze sobą dwóch sąsiednich ruchomych podestów roboczych oraz przechodzenie z jednego na drugi.
 • Przemieszczania rusztowań przejezdnych, w przypadku gdy przebywają na nich ludzie.
   

 

Wchodzenie i schodzenie osób na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jeżeli pomost znajduje się w najniższym położeniu lub w położeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposażony w zabezpieczenia, zgodnie z instrukcją producenta.

Na pomoście ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywać jednocześnie więcej osób, niż przewiduje instrukcja producenta.

 

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być każdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac, i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu. Zakres czynności objętych sprawdzeniem określa instrukcja producenta lub projekt indywidualny.

 

W czasie burzy i przy wietrze o prędkości większej niż 10 m/s pracę na ruchomym podeście roboczym należy przerwać, a pomost podestu opuścić do najniższego położenia i zabezpieczyć przed jego przemieszczaniem.

 

W przypadku braku dopływu prądu elektrycznego przez dłuższy okres czasu, znajdujący się w górze pomost ruchomego podestu roboczego należy opuścić za pomocą ręcznego urządzenia.

Naprawa ruchomych podestów roboczych może być dokonywana wyłącznie w ich najniższym położeniu.

 

Droga przemieszczania rusztowań przejezdnych powinna być wyrównana, utwardzona, odwodniona, a jej spadek nie może przekraczać 1%.

 

Rusztowania przejezdne powinny być zabezpieczone co najmniej w dwóch miejscach przed przypadkowym przemieszczeniem.

 


rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych - §  108 - 132


 

Normy i przepisy budowlane