Leksykon

Bezpieczeństwo pożarowe - wymagania ogólne

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego budynków lub ich części, wynikające z ich przeznaczenia i sposobu użytkowania, wysokości lub liczby kondygnacji, a także położenia w stosunku do poziomu terenu oraz do innych obiektów budowlanych zawarte zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietna 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Budynek i urządzenia z nim związane powinny być projektowane i wykonane w sposób ograniczający możliwość powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia zapewniający:

 1. zachowanie nośności konstrukcji przez określony czas,
 2. ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu wewnątrz budynku,
 3. ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane lub tereny przyległe,
 4. możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowanie w inny sposób,
 5. uwzględnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych.

 

Przepisy rozporządzenia dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, wymiarów schodów, a także oświetlenia awaryjnego stosuje się również  do użytkowanych budynków istniejących, które na podstawie przepisów odrębnych uznaje się za zagrażające życiu ludzi, z uwzględnieniem przepisów dopuszczających zastąpienie wymogów rozporządzenia ekspertyzą techniczną.

 

Stosowanie przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego zawartych w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wymaga uwzględnienia również:

 

 1. przepisów odrębnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określających w szczególności:
  • zasady oceny zagrożenia wybuchem i wyznaczania stref zagrożenia wybuchem,
  • warunki wyposażania budynków lub ich części w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i stałe urządzenia gaśnicze,
  • zasady przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego,
  • wymagania dotyczące dróg pożarowych.
 2. wymagań Polskich Norm i warunków określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, dotyczących w szczególności zasad ustalania:
  • gęstości obciążenia ogniowego pomieszczeń i stref pożarowych,
  • klas odporności ogniowej i dymoszczelności elementów budynku oraz elementów stosowanych w instalacjach, w tym zamknąć otworów,
  • klas odporności dachów na ogień zewnętrzny,
  • właściwości funkcjonalnych urządzeń służących do wentylacji pożarowej,
  • stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne od strony zewnętrznej,
  • klasy reakcji na ogień wyrobów (materiałów) budowlanych,
  • toksyczności produktów rozkładu spalania materiałów.

 

 


rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  -  § 207, 208


 

Normy i przepisy budowlane