Leksykon

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia na budowie - przepisy bhp

Inwestor jest zobowiązany do zorganizowania procesu budowy z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zawartych w przepisach prawnych. Obowiązek ten nakłada Ustawa Prawo budowlane (art. 18).

Uczestnicy procesu budowlanego powinni współdziałać ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp) w przygotowaniu i realizacji budowy.
Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy zobowiązane są do stosowania niezbędnych środków ochrony indywidualnej.

 

Kto sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem pracy na budowie?

Bezpośredni nadzór nad bhp na budowie sprawuje odpowiednio kierownik robót i mistrz budowlany stosownie do zakresu obowiązków.

Jednym z podstawowych obowiązków kierownika budowy jest koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, o których mowa w art. 21a ust. 3 ustawy prawo budowlane, oraz w planie BIOZ.

Kierownik budowy może powołać do działań koordynacyjnych jednego ze swoich pracowników, jednak nie zwalnia go to z odpowiedzialności za bezpieczeństwo na budowie.

 

Według prawa pracy (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy, Dział Dziesiąty) za bezpieczeństwo pracy odpowiedzialni są: pracodawca i pracownicy.

 

Zasady bezpieczeństwa pracy na budowie

 

Zgodnie z art. 208 §1.w razie gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, pracodawcy ci mają obowiązek:

 1. współpracować ze sobą;
 2. wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników w tym samym miejscu;
 3. ustalić zasady współdziałania uwzględniając sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników;
 4. zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników;
 5. wyznaczyć pracowników do:
  • udzielania pierwszej pomocy,
  • wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników;
 6. zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej
 7. pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

 

Zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie zawarte są w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ). Każda osoba wykonująca pracę na budowie powinna zapoznać się z zapisami zawartymi w planie BIOZ i przestrzegać ich podczas prowadzenia robót. 

 


 • ustawa prawo budowlane - art. 18, 21a,
 • ustawa kodeks pracy - 208 §1

 

Normy i przepisy budowlane