Leksykon

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia na budowie

Inwestor jest zobowiązany do zorganizowania procesu budowy z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zawartych w przepisach prawnych. Obowiązek ten nakłada Ustawa Prawo budowlane (art. 18).  Uczestnicy procesu budowlanego powinni współdziałać ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp) w przygotowaniu i realizacji budowy. Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy zobowiązane są do stosowania niezbędnych środków ochrony indywidualnej. Bezpośredni nadzór nad bhp na budowie sprawuje odpowiednio kierownik robót i mistrz budowlany stosownie do zakresu obowiązków.

Jednym z podstawowych obowiązków kierownika budowy jest koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, o których mowa w art. 21a ust. 3 ustawy prawo budowlane, oraz w planie BIOZ.

Kierownik budowy może powołać do działań koordynacyjnych jednego ze swoich pracowników, jednak nie zwalnia go to z odpowiedzialności za bezpieczeństwo na budowie.

 

Według prawa pracy (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy, Dział Dziesiąty) za bezpieczeństwo pracy odpowiedzialni są: pracodawca i pracownicy.

 

Zasady bezpieczeństwa pracy na budowie

 

Zgodnie z art. 208 §1.w razie gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, pracodawcy ci mają obowiązek:

 1. współpracować ze sobą;
 2. wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników w tym samym miejscu;
 3. ustalić zasady współdziałania uwzględniając sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników;
 4. zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników;
 5. wyznaczyć pracowników do:
  • udzielania pierwszej pomocy,
  • wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników;
 6. zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej
 7. pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

 

Zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie zawarte są w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ). Każda osoba wykonująca pracę na budowie powinna zapoznać się z zapisami zawartymi w planie BIOZ i przestrzegać ich podczas prowadzenia robót. 

 


 • ustawa prawo budowlane - art. 18, 21a,
 • ustawa kodeks pracy - 208 §1

 

Normy i przepisy budowlane