Leksykon

Beton recepturowy - definicja

Beton recepturowy (beton o ustalonym składzie) jest to beton przygotowany według receptury, w której podane są jego skład i składniki.
W PN-EN 206+A2:2021-08, pkt. 3 określono, że: Beton recepturowy jest to beton, którego skład i składniki, jakie powinny być użyte, podano producentowi odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu o tak określonym składzie.

Osoba przygotowująca specyfikację betonu recepturowego jest odpowiedzialna za zapewnienie, aby specyfikacja odpowiadała podstawowym wymaganiom EN 206+A2:2021-08, a określony skład umożliwiał osiągnięcie założonej użyteczności betonu zarówno w stadium mieszanki, jak i po stwardnieniu. Powinna być zachowana i uaktualniana dokumentacja pomocnicza wiążąca skład betonu z założonymi własciwościami użytkowymi.

 

Specyfikacja betonu recepturowego

 

Specyfikacja betonu recepturowego (przygotowanego według zamówionej receptury) powinna zawierać:

1. Wymagania podstawowe, podawane w każdym przypadku:

 • wymaganie zgodności z normą EN 206+A2:2021-08;
 • rodzaj i klasę wytrzymałości cementu;
 • założoną zawartość cementu;
 • założony współczynnik w/c lub konsystencję w postaci klasy lub wartości założonej;
 • rodzaj, kategorie kruszywa;
 • maksymalna zawartość chlorków w kruszywie;
 • w przypadku betonu lekkiego maksymalną gęstość kruszywa;
 • w przypadku betonu ciężkiego minimalną gęstość kruszywa;
 • maksymalny wymiar kruszywa z uwzględnieniem wymagań dotyczących największego nominalnego wymiaru ziaren najgrubszego kruszywa zgodnie z EN 1992-1-1;
 • rodzaj i ilość domieszek, dodatków lub włókien - jeżeli zostały zastosowane;
 • zamiast właściwości, których nie można zdefiniować w inny sposób, podaje się pochodzenie cementu oraz (jeżeli są stosowane) domieszek, dodatków lub włókien.

              

   2. Wymagania dodatkowe, określane w odpowiednich przypadkach:

 • zamiast właściwości, których nie można zdefiniować w inny sposób, podaje się pochodzenie wszystkich lub tylko niektórych składników;
 • dodatkowe wymagania dotyczące kruszywa;
 • wymagania dotyczące temperatury mieszanki betonowej;
 • inne wymagania techniczne.

 


PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność


 

Normy i przepisy budowlane