Leksykon

Beton

Beton jest to materiał budowlany produkowany ze spoiwa cementowego, kruszyw (zwykłych i lekkich oraz grubych i drobnych) i wody, może zawierać domieszki i dodatki oraz pigmenty barwiące, jak również inne zawarte w nich lub dodawane sukcesywnie w procesie wytwarzania materiały. Beton uzyskuje swe właściwości w wyniku hydratacji cementu.

W przypadku drobnowymiarowych betonowych wyrobów budowlanych stosowanych do wykonywania murów i ścian, takich jak elementy murowe, pustaki szalunkowe itp., dla określenia rodzaju materiału w normach budowlanych stosuje się w nazewnictwie w miejsce słowa beton - beton kruszywowy.

 

W zależności od właściwości betony można podzielić, na przykład, na:

  • lekkie - gęstość objętościowa 800 < ρo ≤ 2000 kg/m3,
  • zwykłe (BZ) - gęstość objętościowa 2000 < ρo ≤ 2600 kg/m3,
  • ciężkie - gęstość objętościowa ρo > 2600 kg/m3,

czy też:

  • wysokowartościowe (BWW) - o wytrzymałości na ściskanie 60 ≤ fck ≤ 100 MPa,
  • bardzo wysokowartościowe (BBWW) - fck > 100 MPa,

W PN-EN 206+A1:2016 podana jest nastepujaca definicja betonu:

Beton jest to materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa (drobnego i grubego), wody oraz ewentualnych domieszek, doatków lub włókien, uzyskujący swoje właściwości w wyniku procesu hydratacji cementu.

W zależności od sposobu i miejsca zastosowania, wytworzenia itd., beton można określać jako np. architektoniczny, konstrukcyjny itp.

 

Klasę wytrzymałości betonu stanowi symbol literowo-liczbowy przedstawiający wytrzymałość charakterystyczną betonu na ściskanie. Zgodnie z PN-EN 206+A1:2016-12 - wersja angielska rozróżnia się następujące klasy betonu: C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60, C55/67, C60/75, C70/85, C80/95, C90/105, C100/115.

Klasa betonu odpowiada charakterystycznej wytrzymałość na ściskanie (fck,cyl / fck,cube) badanych próbek w kształcie walca (wartość pierwsza) i w kształcie sześcianu (wartość druga), gwarantowanej z 95% prawdopodobieństwem po 28 dniach dojrzewania.

Zgodnie z PN-B 03264 rozróżnia się następujące klasy wytrzymałości betonu: B15, B20, B25, B30, B37, B45, B50, B55, B60, odpowiadające charakterystycznej wytrzymałości na ściskanie badanej na próbkach w kształcie sześcianu.