Leksykon

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa - zasady przeprowadzania

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurą mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przez nie przedsięwzięć realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii osiągniętych w wyniku ich realizacji.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – czy wszystkie firmy muszą go przeprowadzać?

 

Ustawa o efektywności energetycznej zobowiązuje przedsiębiorców do przeprowadzania co 4 lata audytów energetycznych przedsiębiorstw lub zlecenia ich przeprowadzenie. Dotyczy to wszystkich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy prawo przedsiębiorców, z wyjątkiem mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu tej ustawy.

 

Z obowiązku przeprowadzania audytów energetycznych są zwolnieni ponadto przedsiębiorcy posiadający:

  1. system zarządzania energią określony w Polskiej Normie dotyczącej systemów zarządzania energią, wymagań i zaleceń użytkowania lub
  2. system zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS),

- jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

 

Kto może przeprowadzić audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

 

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa przeprowadza:

  1. podmiot niezależny od audytowanego przedsiębiorcy, posiadający wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu tego rodzaju audytu;
  2. ekspert audytowanego przedsiębiorcy, jeżeli nie jest on bezpośrednio zaangażowany w audytowaną działalność tego przedsiębiorcy.

 

Zasady przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa

 

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa:

  1. należy przeprowadzać na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz, w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc;
  2. zawiera szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo;
  3. powinien opierać się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów, tak aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta.

 

Przedsiębiorca przechowuje, do celów kontrolnych, dane dotyczące audytu energetycznego przedsiębiorstwa, przez 5 lat.

 

Zawiadomienie Prezesa URE o przeprowadzonym audycie energetycznym przedsiębiorstwa

 

Przedsiębiorca zawiadamia Prezesa URE o przeprowadzonym audycie energetycznym przedsiębiorstwa  w terminie 30 dni od dnia jego przeprowadzenia, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym przedsiębiorca jest obowiązany do przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

Do zawiadomienia należy dołączyć informację o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii wynikających z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

 

Po raz pierwszy przedsiębiorcy byli zobowiązani do przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o efektywności energetycznej tj. do 1 października 2017r.

 


   ustawa o efektywności energetycznej – art. 36, 37, 38, 51


 

Normy i przepisy budowlane