Leksykon

Antresola - definicja

Antresola to górna część kondygnacji lub pomieszczenia znajdująca się nad przedzielającym je stropem pośrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni tej kondygnacji lub pomieszczenia, niezamkniętą przegrodami budowlanymi od strony wnętrza, z którego jest wydzielona.

Antresola nie stanowi odrębnej kondygnacji. Jest wydzielonym pomieszczeniem otwartym na wnętrze, z którego została wydzielona.

 

Definicja antresoli zamieszczona została w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - § 3.19.

 

Wysokość antresoli

Często pojawia się pytanie o przepisy regulujące dopuszczalną wysokość antresoli. Tu można odwołać się do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które określa wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Znajdziemy tam uregulowania dla pomieszczeń do pracy usytuowanych na antresoli, których minimalna wysokość powinna wynosić 2,2 m.

 


 

Normy i przepisy budowlane