Leksykon

CPR - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. (CPR - Construction Products Regulation) określa warunki wprowadzania do obrotu i udostępniania na rynku wyrobów budowlanych, poprzez ustanowienie zharmonizowanych zasad wyrażania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich zasadniczych charakterystyk oraz zharmonizowanych zasad stosowania oznakowania CE na tych wyrobach.

Rozporządzenie CPR obowiązuje od 1.07.2013 i uchyla dyrektywę Rady 89/106/EWG (CPD - Construction Products Directive). Rozporządzenie nie ujednolica krajowych przepisów techniczno-budowlanych. Wybór wymaganych wartości właściwości użytkowych dla konkretnego zastosowania jest samodzielnie określany przez każde z Państw Członkowskich UE.

 

CPR nie odnosi się do warunków wprowadzania do obrotu tych wyrobów, dla których nie ustanowiono normy zharmonizowanej lub nie została wydana europejska ocena techniczna – w tym zakresie mogą być stosowane regulacje krajowe z uwzględnieniem wymagań traktatowych (wzajemne uznawanie).

 

W załączniku I do CPR podano i opisano podstawowe wymagania dotyczące obiektów budowlanych, a w załączniku V ocenę i weryfikację stałości właściwości użytkowych.

 

Różnice pomiędzy rozporządzeniem CPR a dyrektywą CPD

CPR (rozporządzenie 305/2011)

CPD (dyrektywa 89/106/EWG)

Rozporządzenie ma charakter wiążący, obowiązuje bezpośrednio i w całości, bez konieczności dostosowania zawartego w nim prawa do krajowego porządku prawnego. Władze krajowe mają obowiązek uchylenia wszelkich przepisów niezgodnych z treścią rozporządzenia oraz zakaz wydawania aktów prawnych niezgodnych z jego treścią. Dyrektywa miała charakter wiążący, ale państwa członkowskie miały swobodę wyboru sposobu, formy i środków jej wprowadzenia . Władze krajowe były zobowiązane do dostosowania swojego prawa do założeń i postanowień dyrektywy. Funkcją dyrektyw nie jest ujednolicenie krajowych porządków prawnych, ale ich zharmonizowanie.
Oparte na deklarowaniu określonych właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, które powinny towarzyszyć wyrobom wraz z oznakowaniem CE potwierdzającym wiarygodność tych właściwości. Oparta na koncepcji normatywnej, czyli zgodności wyrobu  budowlanego z normą zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną.
Regulacje CPR stworzono z punktu widzenia odbiorcy/użytkownika  wyrobu budowlanego. Regulacje CPD były tworzone z punktu widzenia producenta wyrobu budowlanego.

 

Normy i przepisy budowlane