Baza wiedzy
autor - dr inż. Radosław Jasiński

dr inż. Radosław Jasiński

wykładowca Politechniki Śląskiej, współautor opracowań z zakresu konstrukcji żelbetowych, murowych oraz diagnostyki konstrukcji

Ukończył w 1997 Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach, jako magister inżynier budownictwa na kierunku konstrukcje budowlane i inżynierskie o specjalności mosty. Praca dyplomowa pt. ,,Projekt betonowego, drogowego mostu przez rzekę Odrę w Chałupkach” napisał pod kierunkiem dr inż. Jerzego Śliwki.

W latach 1998-2005 r. pracował na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Katedrze Konstrukcji Budowlanych na stanowisku asystenta. W listopadzie 2005 r. obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt. ,,Nośność i odkształcalność zbrojonych ścian murowych ścinanych poziomo” (Nagroda Ministra Budownictwa i Infrastruktury, Nagroda II stopnia Rektora Politechniki Śląskiej), której promotorem był dr hab. inż. Jan Kubica prof. Pol. Śl. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta
w Zespole Konstrukcji Betonowych i Murowych Katedry Konstrukcji Budowlanych.

Jest współautorem opracowań o charakterze monograficznym, w tym:

Konstrukcje murowe

 • Lewicki B., Drobiec Ł., Gajownik R., Jasiński R., Kubica J., Kubiak D., Piekarczyk A., Sieczkowski J.: Rozszerzenie podstaw naukowych ustaleń Eurokodu 6 „Projektowanie konstrukcji murowych". Komentarz naukowo-badawczy
  do PN-EN 1996-1-1:2008, PN-EN 1996-2:2008 i PN-EN 1996-3:2008. Tom I. Wydawnictwo ITB. 2008 r.
 • Lewicki B., Drobiec Ł., Gajownik R., Jasiński R., Kubica J., Kubiak D., Piekarczyk A., Sieczkowski J.: Rozszerzenie podstaw naukowych ustaleń Eurokodu 6 „Projektowanie konstrukcji murowych". Komentarz naukowo-badawczy
  do PN-EN 1996-1-1:2008, PN-EN 1996-2:2008 i PN-EN 1996-3:2008. Tom II. Wydawnictwo ITB. 2008 r.
 • Drobiec Ł., Jasiński R., Piekarczyk A.: ,,Konstrukcje murowe według Eurokodu 6 i norm związanych. Tom. 1”. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2013.
 • Drobiec Ł., Jasiński R., Piekarczyk A.: ,,Konstrukcje murowe według Eurokodu 6 i norm związanych. Tom. 2”. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2014.
 • Drobiec Ł., Jasiński R., Piekarczyk A.: ,,Konstrukcje murowe według Eurokodu 6 i norm związanych. Tom. 3”. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2017.
 • Jasiński R.: ,,Badania i modelowanie murowych ścian usztywniających”. Monografia habilitacyjna. Gliwice 2017.
 • Drobiec Ł., Jasiński R., Piekarczyk A., Mazur W., Rybarczyk T., Chojnowski J., Janiak R., Kwaśniak J.: „Projektowanie konstrukcyjne ścian z betonu komórkowego. Z. 2, Cz. 1.” SBPB Stowarzyszenie Producentów Betonów. Warszawa 2016, s.70.
 • Drobiec Ł., Jasiński R., Piekarczyk A., Mazur W., Rybarczyk T., Chojnowski J., Janiak R., Kwaśniak J.: „Projektowanie konstrukcyjne ścian z betonu komórkowego. Z. 2, Cz. 2.” SBPB Stowarzyszenie Producentów Betonów. Warszawa 2016, s.86.

 

Konstrukcje żelbetowe

 • Drobiec Ł., Jasiński R., Piekarczyk A.: ,,Diagnostyka konstrukcji żelbetowych. Metodologia, badania polowe, badania laboratoryjne betonu i stali Tom I”. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2010.
 • Jasiński R., Drobiec Ł., Piekarczyk A.: ,,Kontrola robót betonowych i żelbetowych w trakcie ich realizacji i odbioru” Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 • Praca zbiorowa pod redakcją Adama Zybury: ,,Konstrukcje żelbetowe. Atlas rysunków”. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2009.
 • Praca zbiorowa pod redakcją Adama Zybury: ,,Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2. Atlas rysunków”. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2010.
 • Jasiński R., Kupczyk R., Starosolski W., Wieczorek M.: ,,Badania zachowania się strefy podporowej monolitycznych ustrojów płytowo – słupowych w stadium awaryjnym” Biuletyn CPJS Nr 2/2008.

 

Jest autorem ponad 140 publikacji artykułów w prasie technicznej, zeszytach naukowych i referatów na konferencjach krajowych i zagranicznych z zakresu konstrukcji żelbetowych, murowych oraz diagnostyki konstrukcji. Jest ponadto współautorem wielu opracowań o charakterze ekspertyzowym i projektów obiektów kubaturowych. Od 2010 roku jest członkiem International Masonry Society.

Za działalność naukową i organizacyjną został wyróżniony nagrodami JM Rektora Politechniki Śląskiej (Indywidualna Nagroda JM Rektora Politechniki Śląskiej Stopnia II za osiągnięcia naukowe (2006), Zespołowa Nagroda JM Rektora Politechniki Śląskiej Stopnia II za osiągnięcia organizacyjne (2009), Zespołowa Nagroda JM Rektora Stopnia I Politechniki Śląskiej za osiągnięcia dydaktyczne (2010, 2011), Zespołowa Nagroda JM Rektora Stopnia II Politechniki Śląskiej za osiągnięcia dydaktyczne (2014), Zespołowa Nagroda JM Rektora Stopnia II Politechniki Śląskiej za osiągnięcia organizacyjne (2016).

Od 1998 jest aktywnym członkiem Oddziału PZITB w Gliwicach. W niemal 20 letniej działalności stowarzyszeniowej pełnił funkcję Zastępcy Sekretarza Oddziału (1999-2002), Sekretarza Oddziału (2002-2005), Zastępcy przewodniczącego Oddziału (2005-2008), a w latach 2008-2012 Przewodniczącego Oddziału. W kadencji 2002-2005 był członkiem Komitetu Młodej Kadry Technicznej ZG PZITB, a w latach 2005-2012 pełnił funkcję Przewodniczącego. W latach 2005-2012 był członkiem Zarządu Głównego.

Należał do Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 70. lecia prof. dra hab. inż. Włodzimierza Starosolskiego (2003), Obchodów Jubileuszu 50. lecia Oddziału PZITB w Gliwicach (2004), Obchodów Jubileuszu 70. lecia Wydziału Budownictwa (2015),
a aktualnie jest członkiem KO Jubileuszu 70. lecia prof. dr hab. inż. Adama Zybury (2017).

Od roku 2002 jest – członkiem stałego Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskich Warsztatów Pracy Projektanta Konstrukcji, pełniąc funkcję Sekretarza Komitetu Organizacyjnego (2006, 2010, 2014). W latach 2002, 2003, 2004, 2006, 2010, 2012, 2014 współpracował przy opracowywaniu scenariuszy Warsztatów, a w latach 2016 i 2018 jest autorem merytorycznego programu konferencji.