Baza wiedzy
autor - dr hab. inż.  Łukasz Drobiec

dr hab. inż. Łukasz Drobiec

prof. Politechniki Śląskiej,  rzeczoznawca budowlany

Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach o specjalności Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie.
W 2004 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską nt. „Analiza murów z cegły pełnej ze zbrojeniem w spoinach wspornych poddanych obciążeniom pionowym”, za którą w następnym roku uzyskał wyróżnienie Ministra Infrastruktury. W 2014 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego z wyróżnieniem. Od roku 2004 do chwili obecnej jest zatrudniony w Katedrze Konstrukcji Budowlanych Politechniki Śląskiej na stanowisku adiunkta, a od 2015 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W trakcie pracy na Uczelni prowadził zajęcia dydaktyczne, badania naukowe, wykonywał opracowania inżynierskie o charakterze ekspertyzowym oraz prowadził działalność organizacyjną.

W ramach działalności inżynierskiej brał udział w sporządzaniu ponad 200 ekspertyz, blisko 150 opinii i ponad 200 projektów. Prowadził też badania konstrukcji na blisko 40 obiektach i opracował 4 wytyczne wykonywania robót budowlanych.

Autor i współautor ponad 200 publikacji, w tym 12 książek, artykułów w czasopismach zagranicznych i krajowych, rozdziałów w monografiach oraz referatów na zagranicznych i krajowych konferencjach. Jest między innymi współautorem obszernej monografii pt. „Konstrukcje murowe według Eurokodu 6 i norm związanych”, tom 1-3 oraz książki „Diagnostyka konstrukcji żelbetowych” tom 1, wydanych przez Wydawnictwo Naukowe PWN.

Członek Komitetu Nauki PZITB, gliwickiego oddziału PZITB i International Masonry Society. Działa w KT 233 i KT 252 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (przewodniczący KT 252). Brał udział przy organizacji Konferencji Doktorantów Wydziałów Budownictwa, a w 2005 r. był przewodniczącym tej konferencji. Współorganizował konferencję na temat nowej normy żelbetowej w 1999 r., seminarium z okazji jubileuszu 70- lecia profesora Włodzimierza Starosolskiego w 2003 r. oraz uroczystości związane z nadaniem tytułu Doktora Honoris Causa profesorowi Bohdanowi Lewickiemu (2009 r.). Uczestniczył w organizacji 10 konferencji Warsztat Pracy Projektanta, a w 2011 i 2014 r. był współodpowiedzialny za merytoryczną stronę konferencji.

Wyróżniony 6 indywidualnymi lub zespołowymi nagrodami JM. Rektora Politechniki Śląskiej za działalność organizacyjną oraz osiągnięcia w dziedzinie naukowej i dydaktycznej. Odznaczony srebrną i złotą odznaką PZITB. Posiada pełne uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. W 2012 roku uzyskał tytuł rzeczoznawcy budowlanego i został wpisany do centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych.