Portal budowlany

Tylko sprawdzone informacje o budowaniu, prawie budowlanym, rynku. Baza materiałów budowlanych dopuszczonych do obrotu, które możesz porównywać według wybranych kryteriów, ich zastosowania i parametrów technicznych.

Więcej
szkolenie
KATEGORIE: Ściany i mury

Tradycyjne tynki zewnętrzne

Z wielu rodzajów tynków jakie są obecnie stosowane tylko tradycyjne tynki warstwowe, wapienne i wapienno-cementowe mają wszystkie właściwości na poziomie pozwalającym na jednoczesne spełnienie wszystkich wymagań stawianych przed tynkami zewnętrznymi.

szkolenie
KATEGORIE: Ściany i mury

Bruzdy i wnęki w ścianach murowanych

Dopuszczalne wymiary bruzd i wnęk w murze, które można wykonać bez konsultacji z konstruktorem. Kiedy bruzdy lub wnęki wykonane w murze mogą obniżyć odporność ogniową ściany i/lub izolacyjności akustycznej. Prawidłowy sposób wykonania bruzd i wnęk w murze.

szkolenie
KATEGORIE: Ściany i mury

Dokładność wymiarowa elementów murowych

Czyli jaką dokładność wymiarową mają cegły ceramiczne, silikaty, bloczki betonowe i z betonu komórkowego ?

szkolenie
KATEGORIE: Uszkodzenia konstrukcji

Określenie wytrzymałości betonu w konstrukcji

Czyli jak prawidłowo określić wytrzymałość betonu na ściskanie.

szkolenie
KATEGORIE: Ściany i mury

Systemy murowanych ścian nośnych i nienośnych

Czy znasz różnicę pomiędzy murem wykonywanym w technologii tradycyjnej, murem skrępowanym, a ścianą wypełniającą ?

Hałas ustalony i nieustalony

Pojęcia hałas ustalony i hałas nieustalony zostały zdefiniowane w normie PN-B-02151-2:1987 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

Sprawdź >>

Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródło energii to odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów.

Sprawdź >>

PN-EN 1627 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje - Odporność na włamanie – Wymagania i klasyfikacja

W normie określono wymagania i systemy klasyfikacji dotyczące odporności na włamanie: drzwi, okien, ścian osłonowych, krat i żaluzji.

Sprawdź >>

Ewidencja emisyjności budynków

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków będzie narzędziem do identyfikowania źródeł niskiej emisji z budynków. Do bazy trafią informacje o budynkach i lokalach w zakresie: źródła ciepła, energii elektrycznej, spalania paliw, przekazanej premii termomodernizacyjnej lub remontowej, ulgi podatkowej, udzielonego dofinansowania.

Sprawdź >>

Rozpoczęcie budowy

Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy. Do takich prac można przystąpić po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę jeżeli taka decyzja jest wymagana lub w przypadku robót budowlanych wymagających zgłoszenia - jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniesie sprzeciwu w przewidzianym terminie.

Sprawdź >>

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę jest decyzją administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

Sprawdź >>
MAJ
2021
rynek

Ceny energii elektrycznej i gazu w Polsce i w Europie

Jak kształtują się ceny energii w Polsce na tle innych europejskich krajów. Czy polskie gospodarstwa domowe płacą więcej za energię elektryczna i za gaz. Jaki udział w cenie energii mają koszty dystrybucji, a jaki podatki i wszelkie inne opłaty w Polsce i w Europie.

KWI
2021
rynek

Produkcja materiałów budowlanych 2021

Produkcja materiałów budowlanych w pierwszym kwartale 2021r. w większości analizowanych grupach produktowych poniżej poziomu z roku ubiegłego i to przy dobrych danych z rynku mieszkaniowego o liczbie rozpoczętych budów, jak również mieszkaniach oddanych do użytkowania.

KWI
2021
rynek

Budowa nowych mieszkań w województwach

Statystyka nowych mieszkań budowanych w poszczególnych województwach nie zawsze wygląda tak jak statystyka dla całej Polski.

KWI
2021
rynek

Polski rynek mieszkaniowy 2021

Duże ożywienie na rynku budownictwa mieszkaniowego. Pierwszy kwartał zakończył się wysokimi wzrostami liczby mieszkań oddanych do użytkowania, rozpoczętych budów, a zwłaszcza liczby pozwoleń na budowę w stosunku do roku poprzedniego, ale również w stosunku do pierwszego kwartału 2019r.

KWI
2021
rynek

Kredyty mieszkaniowe Polaków

Statystyka kredytów mieszkaniowych: ich wysokość i liczba, czasokres spłaty, waluta w której bierzemy kredyty, jaki procent nieruchomości mieszkaniowej finansujemy kredytem. Mieszkańcy, których miast zaciągają najwięcej kredytów hipotecznych?

KWI
2021
rynek

Hotele i budynki zakwaterowania turystycznego oddane do użytkowania

Branża hotelarska to jedna z tych najbardziej dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa, ograniczenia w przemieszaniu się, utrudnienia w ruchu turystycznym, a w końcu kilkukrotny lockdown skutkujący całkowitym zamknięciem hoteli i innych obiektów zakwaterowania turystycznego.