Portal budowlany

Tylko sprawdzone informacje o budowaniu, prawie budowlanym, rynku. Baza materiałów budowlanych dopuszczonych do obrotu, które możesz porównywać według wybranych kryteriów, ich zastosowania i parametrów technicznych.

Więcej
szkolenie
KATEGORIE: Ściany i mury

Tradycyjne tynki zewnętrzne

Z wielu rodzajów tynków jakie są obecnie stosowane tylko tradycyjne tynki warstwowe, wapienne i wapienno-cementowe mają wszystkie właściwości na poziomie pozwalającym na jednoczesne spełnienie wszystkich wymagań stawianych przed tynkami zewnętrznymi.

szkolenie
KATEGORIE: Ściany i mury

Bruzdy i wnęki w ścianach murowanych

Dopuszczalne wymiary bruzd i wnęk w murze, które można wykonać bez konsultacji z konstruktorem. Kiedy bruzdy lub wnęki wykonane w murze mogą obniżyć odporność ogniową ściany i/lub izolacyjności akustycznej. Prawidłowy sposób wykonania bruzd i wnęk w murze.

szkolenie
KATEGORIE: Ściany i mury

Dokładność wymiarowa elementów murowych

Czyli jaką dokładność wymiarową mają cegły ceramiczne, silikaty, bloczki betonowe i z betonu komórkowego ?

szkolenie
KATEGORIE: Uszkodzenia konstrukcji

Określenie wytrzymałości betonu w konstrukcji

Czyli jak prawidłowo określić wytrzymałość betonu na ściskanie.

szkolenie
KATEGORIE: Ściany i mury

Systemy murowanych ścian nośnych i nienośnych

Czy znasz różnicę pomiędzy murem wykonywanym w technologii tradycyjnej, murem skrępowanym, a ścianą wypełniającą ?

PN-EN 1627 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje - Odporność na włamanie – Wymagania i klasyfikacja

W normie określono wymagania i systemy klasyfikacji dotyczące odporności na włamanie: drzwi, okien, ścian osłonowych, krat i żaluzji.

Sprawdź >>

Ewidencja emisyjności budynków

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków będzie narzędziem do identyfikowania źródeł niskiej emisji z budynków. Do bazy trafią informacje o budynkach i lokalach w zakresie: źródła ciepła, energii elektrycznej, spalania paliw, przekazanej premii termomodernizacyjnej lub remontowej, ulgi podatkowej, udzielonego dofinansowania.

Sprawdź >>

Rozpoczęcie budowy

Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy. Do takich prac można przystąpić po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę jeżeli taka decyzja jest wymagana lub w przypadku robót budowlanych wymagających zgłoszenia - jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniesie sprzeciwu w przewidzianym terminie.

Sprawdź >>

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę jest decyzją administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

Sprawdź >>

Projekt budowlany

Projekt budowlany jest jedną z części dokumentacji budowy. Zawiera projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany, a od 19.09.2020r. również projekt techniczny. Projekt budowlany jest jednym z dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę. 

Sprawdź >>

Gminne programy niskoemisyjne

Gmina może realizować przedsięwzięcia niskoemisyjne na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń i poprawy jakości powietrza oraz poprawy efektywności energetycznej budynków w gminie.

Sprawdź >>
KWI
2021
rynek

Hotele i budynki zakwaterowania turystycznego oddane do użytkowania

Branża hotelarska to jedna z tych najbardziej dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa, ograniczenia w przemieszaniu się, utrudnienia w ruchu turystycznym, a w końcu kilkukrotny lockdown skutkujący całkowitym zamknięciem hoteli i innych obiektów zakwaterowania turystycznego.

KWI
2021
rynek

Budynki biurowe oddane do użytkowania

Jak rozwija się rynek biurowy w Polsce. Czy inwestorzy budują nowe budynki biurowe, czy rozbudowują już istniejące. Jaka jest powierzchnia użytkowa nowo powstających budynków biurowych. W jakim regionie polski buduje się najwięcej budynków biurowych.

KWI
2021
rynek

Budynki handlowo-usługowe oddane do użytkowania

Od wielu lat obserwujemy zmiany infrastruktury handlowo-usługowej, małe sklepy osiedlowe zastępowane są marketami, powstają nowe centra handlowe inne są rozbudowywane. Rocznie oddawanych jest do użytkowania ponad 3 tys. budynków handlowo-usługowych.

KWI
2021
rynek

Budynki przemysłowe oddane do użytkowania

Ile budynków przemysłowych oddawanych jest do użytkowania rocznie w Polsce. Czy w ostatnich latach, przy dobrej koniunkturze gospodarczej, jest ich więcej niż kilkanaście lat wstecz, czy wręcz przeciwnie. W jakim regionie buduje się najwięcej budynków przemysłowych.

KWI
2021
rynek

Budynki magazynowe, zbiorniki i silosy oddane do użytkowania

Sektor magazynowy to jeden z niewielu, który nie ucierpiał w wyniku pandemii koronawirusa. Od wielu lat obserwujemy stabilny rozwój branży, liczba oddawanych do użytkowania obiektów magazynowych utrzymuje się na wysokim poziomie, a ich średnia powierzchnia w ostatnich latach nawet wzrosła.

KWI
2021
rynek

Budynki transportu i łączności oddane do użytkowania

Transport i łączność to sektory dynamicznie rozwijające się w Polsce od wielu lat, czy pociąga to za sobą wzrost liczby budowanych dworców, terminali, garaży i innych budynków. Czy są regiony - województwa, gdzie takich obiektów przybyło wyraźnie więcej czy zdecydowanie mniej.