Portal budowlany

Tylko sprawdzone informacje o budowaniu, prawie budowlanym, rynku. Baza materiałów budowlanych dopuszczonych do obrotu, które możesz porównywać według wybranych kryteriów, ich zastosowania i parametrów technicznych.

Więcej
szkolenie
KATEGORIE: Ściany i mury

Tradycyjne tynki zewnętrzne

Z wielu rodzajów tynków jakie są obecnie stosowane tylko tradycyjne tynki warstwowe, wapienne i wapienno-cementowe mają wszystkie właściwości na poziomie pozwalającym na jednoczesne spełnienie wszystkich wymagań stawianych przed tynkami zewnętrznymi.

szkolenie
KATEGORIE: Ściany i mury

Bruzdy i wnęki w ścianach murowanych

Dopuszczalne wymiary bruzd i wnęk w murze, które można wykonać bez konsultacji z konstruktorem. Kiedy bruzdy lub wnęki wykonane w murze mogą obniżyć odporność ogniową ściany i/lub izolacyjności akustycznej. Prawidłowy sposób wykonania bruzd i wnęk w murze.

szkolenie
KATEGORIE: Ściany i mury

Dokładność wymiarowa elementów murowych

Czyli jaką dokładność wymiarową mają cegły ceramiczne, silikaty, bloczki betonowe i z betonu komórkowego ?

szkolenie
KATEGORIE: Uszkodzenia konstrukcji

Określenie wytrzymałości betonu w konstrukcji

Czyli jak prawidłowo określić wytrzymałość betonu na ściskanie.

szkolenie
KATEGORIE: Ściany i mury

Systemy murowanych ścian nośnych i nienośnych

Czy znasz różnicę pomiędzy murem wykonywanym w technologii tradycyjnej, murem skrępowanym, a ścianą wypełniającą ?

Hałas instalacyjny

Hałasem instalacyjnym określa się hałas, którego źródłem są instalacje i urządzenia stanowiące wyposażenie techniczne budynków, w rozumieniu przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dział IV). Zgodnie z PN-B-02151-2 przy ocenie poziomu hałasu instalacyjnego uwzględniany jest wyłącznie hałas pochodzący od źródeł zlokalizowanych w ocenianym budynku lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

Sprawdź >>

Moc akustyczna źródła dźwięku

Moc akustyczna (P) jest ilość energii wysyłanej przez źródła dźwięku w jednostce czasu [W].

Sprawdź >>

Krajowy plan na rzecz energii i klimatu

Krajowe plany na rzecz energii i klimatu opracowują wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Zawierają one opis działań i przyjęte cele na poziomie krajowym, stanowią one jednocześnie wkład w realizację unijnych celów w obszarach dotyczących efektywności energetycznej i zmian klimatu.

Sprawdź >>

Świadectwo efektywności energetycznej – biały certyfikat

Świadectwo efektywności energetycznej jest potwierdzeniem planowanej do zaoszczędzenia ilości energii finalnej wynikającej z przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej.

Sprawdź >>

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z rozporządzeniem dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowy, są odrębnymi opracowaniami, w których wydziela się tomy zgodnie z przyjętą systematyką podziału robót budowlanych. W każdym tomie wszystkie strony powinny być trwale spięte i ponumerowane.

Sprawdź >>

Księga obmiarów

Księga obmiarów robót wchodzi w skład dokumentacji budowy. Jest to zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania obmiarów zrealizowanych robót, w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Obmiaru robót dokonuje wykonawca a wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiarów przez kierownika budowy (kierownika robót) i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprawdź >>
MAJ
2022
rynek

Zmiany klimatyczne w Europie

Temperatura powietrza przy powierzchni, mierzona od dziesięcioleci w tych samych lokalizacjach, daje wyraźny sygnał globalnych i regionalnych zmian klimatycznych. Rosnące średnie temperatury zwiększają częstotliwość i dotkliwość fali upałów na świecie, dotyczy to również Europy.

MAJ
2022
rynek

Koszty zmian klimatycznych

W wyniku globalnej zmiany klimatu różne ekstremalne zjawiska pogodowe i klimatyczne zarówno w Europie jak i na całym świecie są coraz częstsze i coraz bardziej dotkliwe. Potwierdzają to dane na temat strat gospodarczych poniesionych w wyniku klęsk żywiołowych.

MAJ
2022
rynek

Wsparcie działań na rzecz klimatu na poziomie samorządów lokalnych

Coraz więcej samorządów lokalnych w Europie angażuje się w działania na rzecz ochrony środowiska, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz adaptacji do zmian klimatycznych. W Polsce, samorządy popierające te ideę, wciąż są w mniejszości.

MAJ
2022
rynek

Przeciwdziałanie zmianom klimatu i ich skutkom

Cel 13 zrównoważonego rozwoju wzywa do podjęcia pilnych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom. Wymaga to ograniczenia globalnego ocieplenia przynajmniej o 2°C w porównaniu z czasami przedprzemysłowymi oraz adaptacji państw do zagrożeń związanych klęskami żywiołowymi.

MAJ
2022
rynek

Budowa nowych mieszkań w województwach

Statystyka nowych mieszkań budowanych w poszczególnych województwach nie zawsze wygląda tak jak statystyka dla całej Polski.

MAJ
2022
rynek

Kogo nie stać na ogrzanie domu w Europie

Jaki odsetek obywateli skarży się na zimne mieszkania i domy w Europie? Jak często problem ten dotyka Polaków na tle innych krajów europejskich? Czy osoby o wyższych dochodach również borykają się z problemem ogrzania mieszkań?