Portal budowlany

Tylko sprawdzone informacje o budowaniu, prawie budowlanym, rynku. Baza materiałów budowlanych dopuszczonych do obrotu, które możesz porównywać według wybranych kryteriów, ich zastosowania i parametrów technicznych.

Więcej
szkolenie
KATEGORIE: Ściany i mury

Tradycyjne tynki zewnętrzne

Z wielu rodzajów tynków jakie są obecnie stosowane tylko tradycyjne tynki warstwowe, wapienne i wapienno-cementowe mają wszystkie właściwości na poziomie pozwalającym na jednoczesne spełnienie wszystkich wymagań stawianych przed tynkami zewnętrznymi.

szkolenie
KATEGORIE: Ściany i mury

Bruzdy i wnęki w ścianach murowanych

Dopuszczalne wymiary bruzd i wnęk w murze, które można wykonać bez konsultacji z konstruktorem. Kiedy bruzdy lub wnęki wykonane w murze mogą obniżyć odporność ogniową ściany i/lub izolacyjności akustycznej. Prawidłowy sposób wykonania bruzd i wnęk w murze.

szkolenie
KATEGORIE: Ściany i mury

Dokładność wymiarowa elementów murowych

Czyli jaką dokładność wymiarową mają cegły ceramiczne, silikaty, bloczki betonowe i z betonu komórkowego ?

szkolenie
KATEGORIE: Uszkodzenia konstrukcji

Określenie wytrzymałości betonu w konstrukcji

Czyli jak prawidłowo określić wytrzymałość betonu na ściskanie.

szkolenie
KATEGORIE: Ściany i mury

Systemy murowanych ścian nośnych i nienośnych

Czy znasz różnicę pomiędzy murem wykonywanym w technologii tradycyjnej, murem skrępowanym, a ścianą wypełniającą ?

Hałas instalacyjny

Hałasem instalacyjnym określa się hałas, którego źródłem są instalacje i urządzenia stanowiące wyposażenie techniczne budynków, w rozumieniu przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dział IV). Zgodnie z PN-B-02151-2 przy ocenie poziomu hałasu instalacyjnego uwzględniany jest wyłącznie hałas pochodzący od źródeł zlokalizowanych w ocenianym budynku lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

Sprawdź >>

Moc akustyczna źródła dźwięku

Moc akustyczna (P) jest ilość energii wysyłanej przez źródła dźwięku w jednostce czasu [W].

Sprawdź >>

Krajowy plan na rzecz energii i klimatu

Krajowe plany na rzecz energii i klimatu opracowują wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Zawierają one opis działań i przyjęte cele na poziomie krajowym, stanowią one jednocześnie wkład w realizację unijnych celów w obszarach dotyczących efektywności energetycznej i zmian klimatu.

Sprawdź >>

Świadectwo efektywności energetycznej – biały certyfikat

Świadectwo efektywności energetycznej jest potwierdzeniem planowanej do zaoszczędzenia ilości energii finalnej wynikającej z przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej.

Sprawdź >>

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z rozporządzeniem dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowy, są odrębnymi opracowaniami, w których wydziela się tomy zgodnie z przyjętą systematyką podziału robót budowlanych. W każdym tomie wszystkie strony powinny być trwale spięte i ponumerowane.

Sprawdź >>

Księga obmiarów

Księga obmiarów robót wchodzi w skład dokumentacji budowy. Jest to zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania obmiarów zrealizowanych robót, w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Obmiaru robót dokonuje wykonawca a wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiarów przez kierownika budowy (kierownika robót) i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprawdź >>
WRZ
2022
rynek

Produkcja materiałów budowlanych 2022

W sierpniu widoczne wyhamowanie sprzedaży materiałów budowlanych w stosunku do wyników ubiegłorocznych, co przekłada się na spadek wolumenów produkcji. W większości analizowanych grup produktowych wielkość produkcji w sierpniu była niższa niż przed miesiącem, w lipcu.

WRZ
2022
rynek

Budowa nowych mieszkań w województwach

Statystyka nowych mieszkań budowanych w poszczególnych województwach nie zawsze wygląda tak jak statystyka dla całej Polski.

WRZ
2022
rynek

Polski rynek mieszkaniowy 2022

Sierpień przyniósł kolejne spadki na rynku mieszkaniowym. Niemal o połowę spadła liczba mieszkań, których budowę inwestorzy rozpoczęli, o 1/5 mniej niż przed rokiem wydano pozwoleń na budowę. Nawet liczba mieszkań oddanych do użytkowania w sierpniu była nieznacznie mniejsza niż rok wcześniej.

WRZ
2022
rynek

Zrównoważone uprzemysłowienie oraz wsparcie innowacyjności

Cel 9. Zrównoważonego Rozwoju wzywa do budowy odpornej i zrównoważonej infrastruktury oraz promuje inkluzywne i zrównoważone uprzemysłowienie. Podkreśla znaczenie badań i innowacji dla znalezienia trwałych rozwiązań wobec wyzwań społecznych, gospodarczych i środowiskowych.

WRZ
2022
rynek

Wsparcie badań i innowacji w Europie

Nowe technologie są niezbędne, aby pomóc znaleźć rozwiązania problemów gospodarczych, społecznych i środowiskowych. Musimy inwestować w zrównoważoną infrastrukturę, a także w innowacje i badania, aby wspierać konkurencyjność i zatrudnienie w gospodarce opartej na wiedzy.

WRZ
2022
rynek

Zrównoważona infrastruktura

Kluczowym elementem osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju jest zrównoważona infrastruktura, a ta wymaga m.in. wdrożenia nisko- i zeroemisyjnych pojazdów, paliw odnawialnych oraz łączy internetowych o dużej przepustowości, aby utrzymać konkurencyjność w zdigitalizowanym świecie.