Portal budowlany

Tylko sprawdzone informacje o budowaniu, prawie budowlanym, rynku. Baza materiałów budowlanych dopuszczonych do obrotu, które możesz porównywać według wybranych kryteriów, ich zastosowania i parametrów technicznych.

Więcej
szkolenie
KATEGORIE: Ściany i mury

Tradycyjne tynki zewnętrzne

Z wielu rodzajów tynków jakie są obecnie stosowane tylko tradycyjne tynki warstwowe, wapienne i wapienno-cementowe mają wszystkie właściwości na poziomie pozwalającym na jednoczesne spełnienie wszystkich wymagań stawianych przed tynkami zewnętrznymi.

szkolenie
KATEGORIE: Ściany i mury

Bruzdy i wnęki w ścianach murowanych

Dopuszczalne wymiary bruzd i wnęk w murze, które można wykonać bez konsultacji z konstruktorem. Kiedy bruzdy lub wnęki wykonane w murze mogą obniżyć odporność ogniową ściany i/lub izolacyjności akustycznej. Prawidłowy sposób wykonania bruzd i wnęk w murze.

szkolenie
KATEGORIE: Ściany i mury

Dokładność wymiarowa elementów murowych

Czyli jaką dokładność wymiarową mają cegły ceramiczne, silikaty, bloczki betonowe i z betonu komórkowego ?

szkolenie
KATEGORIE: Uszkodzenia konstrukcji

Określenie wytrzymałości betonu w konstrukcji

Czyli jak prawidłowo określić wytrzymałość betonu na ściskanie.

szkolenie
KATEGORIE: Ściany i mury

Systemy murowanych ścian nośnych i nienośnych

Czy znasz różnicę pomiędzy murem wykonywanym w technologii tradycyjnej, murem skrępowanym, a ścianą wypełniającą ?

Hałas instalacyjny

Hałasem instalacyjnym określa się hałas, którego źródłem są instalacje i urządzenia stanowiące wyposażenie techniczne budynków, w rozumieniu przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dział IV). Zgodnie z PN-B-02151-2 przy ocenie poziomu hałasu instalacyjnego uwzględniany jest wyłącznie hałas pochodzący od źródeł zlokalizowanych w ocenianym budynku lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

Sprawdź >>

Moc akustyczna źródła dźwięku

Moc akustyczna (P) jest ilość energii wysyłanej przez źródła dźwięku w jednostce czasu [W].

Sprawdź >>

Krajowy plan na rzecz energii i klimatu

Krajowe plany na rzecz energii i klimatu opracowują wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Zawierają one opis działań i przyjęte cele na poziomie krajowym, stanowią one jednocześnie wkład w realizację unijnych celów w obszarach dotyczących efektywności energetycznej i zmian klimatu.

Sprawdź >>

Świadectwo efektywności energetycznej – biały certyfikat

Świadectwo efektywności energetycznej jest potwierdzeniem planowanej do zaoszczędzenia ilości energii finalnej wynikającej z przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej.

Sprawdź >>

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z rozporządzeniem dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowy, są odrębnymi opracowaniami, w których wydziela się tomy zgodnie z przyjętą systematyką podziału robót budowlanych. W każdym tomie wszystkie strony powinny być trwale spięte i ponumerowane.

Sprawdź >>

Księga obmiarów

Księga obmiarów robót wchodzi w skład dokumentacji budowy. Jest to zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania obmiarów zrealizowanych robót, w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Obmiaru robót dokonuje wykonawca a wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiarów przez kierownika budowy (kierownika robót) i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprawdź >>
LIP
2022
rynek

Emisja gazów cieplarnianych w przemyśle wytwórczym i budownictwie

Przemysł i budownictwo to kolejny sektor, którego emisję gazów cieplarnianych analizujemy, w ramach cyklu artykułów poświęconych temu tematowi. Sektor ten odpowiadał w roku 2019 za 11,6% całkowitej emisji w Unii Europejskiej.

CZE
2022
rynek

Produkcja materiałów budowlanych 2022

Produkcja materiałów budowlanych wciąż utrzymuje się powyżej poziomu ubiegłorocznego, dotyczy to większości analizowanych grup materiałowych, chociaż na rynku mieszkaniowym widoczny jest spadek liczby rozpoczynanych budów mieszkań zarówno przez deweloperów jak i inwestorów indywidualnych.

CZE
2022
rynek

Budowa nowych mieszkań w województwach

Statystyka nowych mieszkań budowanych w poszczególnych województwach nie zawsze wygląda tak jak statystyka dla całej Polski.

CZE
2022
rynek

Polski rynek mieszkaniowy 2022

Maj to już kolejny miesiąc z ponad dwudziestoprocentowym spadkiem liczby rozpoczynanych budów mieszkań. Większe wyhamowanie w segmencie mieszkań na sprzedaż i wynajem niż mieszkań indywidualnych i co może zaskakiwać utrzymujący się wysoki poziom pozwoleń na budowę uzyskanych przez deweloperów.

CZE
2022
rynek

Emisja gazów cieplarnianych w przemyśle energetycznym

W krajach UE przez wiele lat przemysł energetyczny był największym emitentem gazów cieplarnianych, obecnie w tym zakresie wyprzedza go transport. W sektorze energetycznym dokonała się też największa redukcja emisji GHG w ciągu ostatnich trzydziestu lat. A jak to wygląda w Polsce?

CZE
2022
rynek

Emisja gazów cieplarnianych przez gospodarstwa domowe

W procesie wytwarzania energii do oświetlenia i ogrzania budynków, w tym naszych domów i mieszkań, spalane są paliwa, a w efekcie generowane są również gazy cieplarniane. Ich ilość zależna jest od rodzaju wykorzystywanych paliw i ich oddziaływania na środowisko.